Fıkıh

Seydi KAHRAMAN |"Eshel'i Tebrik Ederim"

eshel_corapmesh_hakkinda_seydi_kahraman_nin_gorusu

İslam, Müslümanlara sorumluluklar yüklemiş ve ifalarında zorluklara karşı kolaylıklar tanımıştır.
Abdestte mest kullanmak da tanınan kolaylıklardandır.
Mestin mest olabilmesinin şartları fıkıh kitaplarımızda belirlenmiştir.
Bu kayıtlara göre mest, deri ve benzeri şeylerden giyilmek üzere yapılır.
Şartlarını taşıyan çorap da mest olur ve üzerine mesh edilerek kullanılır.
E S H E L M E S T, çok kolay bir mest olarak kullanılmak üzere üretilmiş.
ESHEL MEST'i gördüm ve mest olabilirliğine kanaatim tamdır.
Birçok insanın mest giyerek abdesti kolaylaştıran ve ESHEL MEST ’i üreten Eshel Tekstil ekibini tebrik ederek teşekkür ediyorum
ve başarılarının devamını diliyorum.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Teşvikiye ve Şişli Merkez Camii Emekli Din Görevlisi

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN | Eshel Mest'e Mesh Caiz Olacaği Kanaatindeyim.

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Üretici firmanın yaptığı açıklamalar ve bizzat mest-çorap (Eshel Mest Çorabı) üzerinde yaptığım inceleme sonunda bu çoraplar üzerine, Hanefi mezhebine göre de meshetmenin caiz olacağı kanaatine ulaştım.

Halil Gönenç Hoca Efendi | Eshel Mes'e Meshetmek Caizdir.

eshel_corap_mesh_halil_gonenc_hoca_efendi_gorusu (1)

Halil Gönenç Hoca Efendi
Mest üzerine mesh etmek dinimizin müslümanlara sağladığı büyük bir kolaylığıdır.
Güzel bir ruhsattır.
Mest'in malzemesi illa deriden olacak diye bir şart yoktur.
Eshel Mest firmasının mestlerine, mestte bulunması gereken şartları yerine getirdiği için meshetmek caizdir.

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN | "Mest üzerine Mesh Etmek Büyük Kolaylıktır"

eshel_corap_mesh_hakkinda_prof._dr._hamdi_donduren_gorusu (1)

Mest üzerine mesh, İslâm'ın müslümanlara getirdiği bir kolaylıktır, bir ruhsattır.
Mest özelliği bulanan çorap üzerine mesh de başka bir kolaylıktır.
Özellikle soğuk iklimlerde yaşayan müslümanların giyecekleri kalın, keçeleşmiş, altını göstermeyen ve altına suyu da geçirmeyen çoraplar mest yerine kullanılabilir.(Işık Yayınları)

Mehmet PAKSU | “Bu Ürün Normal Mest Gibi”

eshel_corap_mesh_hakkinda_mehmet_paksunun_gorusu

“İnanç ve İbadet İlmihali” kitabımızın “Mestler üzerine meshetmek” bölümünde şu bilgiye yer vermiştik.
“Çorabın üzerine mesh edilir mi?”
“Çorap cinsinden bir şeye mesh edilebilmesi için, giyildiği zaman 12 bin adım veya daha fazla yüründüğünde yırtılmadan dayanabilir sağlamlıkta olması gerekir.
Bu ölçüye uymayan çoraplara mesh edilmez.
Yapılan mesh caiz olmayacağından alınan abdest de yarım kalır.
” S. 203. “Eshel mest” yetkililerine “Ürettiğiniz bu çorap normal bir yolda 12 bin adım yürümeye dayanıklı mıdır?” diye sorduğumda,
“Daha fazlasına dayanır” şeklinde beyanda bulunmaları üzerine, “Bu ürün normal mest gibi kullanılabilir” açıklamasını yaptım

Ahmet ŞAHİN | "Eshel Mest'e Meshedilebilir."

eshel_corap_mesh_hakkinda_ahmet_sahin_gorusu

Şu iki vasfın meshedilecek çorapta bulunması şartıyla.
Bir; çorap ayakta durabilecek derecede kalın olmalı.
İkincisi de meshedilince üzerindeki suyu içine çekmeyecek derecede sık örülmüş bulunmalı.
İşte bu iki şartı yerine getirmiş olan Eshel Mest çorabına meshedilir.

Ahmet KURUCAN | "Bu Çorabına Mesh Edilir."

Ahmet Kurucan Eshel  mesh hakkında ki görüşü

Ahmet KURUCAN

Şu iki vasfın meshedilecek çorapta bulunması şartıyla.
Bir; çorap ayakta durabilecek derecede kalın olmalı. İkincisi de mesh edilince üzerindeki suyu içine çekmeyecek derecede sık örülmüş bulunmalı.
İşte bu iki şartı yerine getirmiş olan Eshel Mest çorabına meshedilir.

Eshel Mest bu özelliklere sahiptir

diyanet mesh çorap hakkında ki görüşü

Din İşleri Yüksek Kurulu
ÇORAP ÜZERİNE MESHEDİLEBİLİR Mİ?
Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları arasında; mestlerin bağsız olarak ayakta durabilecek kadar katı olması, içine su almaması ve normal yürüyüşle yaklaşık 5 km. veya daha fazla yürüyüşe dayanıklı olması yer almaktadır.
Bu şartları taşıyan çorapların üzerine meshetmek caizdir.
Bu nitelikleri taşımayan çorap üzerine meshedilmez.
Not: Eshel Mest bu özelliklere sahiptir.
Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/2003avrupa/nisan/Metinl...

Vehbi Vakkasoğlu

Vehbi Vakkasoğlu

Mesh yapılabilir çorap, güzel ve çok faydalı bir buluş...
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Selam, sevgi ve dualarımla anıyorum.

Mesh Hakkında Olan Fıkhi Konular

Mesh Hakkında Genel Bilgi ve Fıkhi Yönü

mesh_hakkinda_islam_fikhi_gorusu.jpg

"Mest" ev içinde giyilen, dışarıda üzerine ayakkabı giyilen yumuşak deriden, hafif kısa konçlu ayakkabı. Abdest için üzerine meshedilebilir. Diğer yandan "mest" sözcüğü; keyifle kendinden geçmiş, sarhoş, "mest etmek"; kendinden geçirmek, çok hoşlanacağı bir şey söylemek veya yapmak, "mest olmak"; kendinden geçmek, sarhoş olmak anlamlarında da kullanılır. Bir fıkıh terimi olarak "mest"; ayak topuklarını örtecek şekilde ayaklara giyilen, belli uzunlukta yola dayanıklı bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın, suyu hemen içeri çekmeyen deri, keçe gibi maddelerden yapılan bir çeşit ayakkabı.

Mestler üzerine meshetmek yolculuk halinde bulunan veya mukîm olan kadın-erkek her müslüman için caizdir. Ashab-ı Kiramın ve fakihlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Hz. Peygamber sallahu aleyhi ve sellemden sahabeden bir topluluğun rivayet ettiği "Mukîm, mestler üzerine bir gün bir gece, yolcu ise üç gün üç gece mesheder" şeklindeki meşhur hadis bunun delilidir. Yine meshin caiz olduğu konusunda sahabenin icmaı olmuş ve onlar bunu uygulamışlardır. Hatta İmam Kerhî mestler üzerine meshi caiz görmeyenin küfründen korkuyorum, demiştir. Hasan el-Basrî de; "Ashab-ı Kiram'dan yetmiş kadarı Resulullah'ı mestler üzerine meshederken gördüklerini bana haber verdiler" demektedir. (es-Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-3I, I, 97-98; el-Kâsânî, Bedâyius-Sanâyi, Kahire 1327-28/1910, I, 7-8; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, I, 126-127; Hadisler için bk. Wensinck, Muccem, Leiden 1943, II, 51-52; VI, 210-214).

mesh_fikhi_konular.jpg

Mestler Üzerine Meshedilebilmesi İçin Şu Şartlar Bulunmalıdır;

1. Mestler, ayağa abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Bir özür sebebiyle ayağa veya sargısına meshedilmiş olması da yıkama hükmündedir. Bu şekilde bir meshten sonra giyilen mestler üzerine de meshedilebilir.

2. Abdestin, cünüplük, hayız ve nifas dışında başka bir sebeple bozulmuş olması gerekir. Mestler ayakta iken cünüplük, hayız ve nifas hali olursa mesh bozulur ve gusül abdesti alındıktan sonra mestler yeniden giyilebilir.

3. Mestler topukları örtmelidir.

4. Mestlerde ayak parmaklarının en küçüğü itibariyle üç parmak sığacak kadar yırtık bulunursa mestler üzerine mesh caiz değildir. Yırtıkların mestin altında, üstünde veya kenarında olması hükmü değiştirmez. Farklı mestlerde ki yırtıklar toplanmayıp bir mestteki yırtıklar toplanır. Mestin birisinde iki parmak diğerinde bir parmak miktarı yırtık bulunması durumunda mesh caizdir. Mestlerden birisinin önünde bir parmak, arkasında bir parmak, kenarında bir parmak miktarı yırtık bulunsa mesh caiz değildir. Meshe engel olan yırtığın kaidesi şudur: Açılıp altını gösteren veya birarada olduğu halde yürüme sırasında açılıp ayağı gösteren yırtık meshe engeldir. Yırtık üç parmak miktarından fazla veya uzun bile olsa açılıp altını göstermiyorsa meshe engel değildir. İçinde deri astarı olan bir mestin yüzü açılırsa veya delik, yırtık dikilmiş ise meshe engel değildir.

5. Mesh mestin üzerine yapılmalıdır. Mestlerin altına mesh edilmez.

6. Mestler üzerine yapılacak meshin farz miktarı, her ayağın ön tarafına rastlayan mestin üzerindeki el parmaklarının en küçüğü ile üç parmaklık yerdir. Meshin ayak parmaklarının ucundan yukarıya doğru yapılması sünnete uygun bir meshtir. Ancak mestin üzerine su dökmek, mesti sünger, bez gibi bir şeyle ıslatmak, mestin üstüne, enine olarak veya meshe mestin koncundan başlamak da yeterli olur. Ancak bu şekildeki meshetmeler sünnete uygun düşmez.

7. Mestler onikibin adım kadar peşpeşe yol yürünebilecek derecede dayanıklı ve sağlam olmalıdır.

8. Ayakların ön kısmında en az üç parmak miktarının mevcut olması şarttır.

9. Mestler bağlanmaksızın ayaklar üzerinde kendi başlarına durabilmelidir.

10. Mestler suyu altına geçirmemelidir.

11. Mestler, içindeki ayakları gösterecek şekilde şeffaf olmamalıdır (es-Serahsî, a.g.e., I, 99-101; el-Kâsânî,

a.g.e., I, 9-12; İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I, 128-134; Tahtâvî, Hâşiye Alâ Merâkıl-Felâh, İstanbul 1985, s. 103-105; el-Fetâva'l-Hindiyye, Bulak 1315, I, 32-34).

Mesh süresi mukîm olanlar için bir gün bir gece, yolcular için ise üç gün üç gecedir. Meste niyyet şartı yoktur. Mestler üzerine mesh eller ıslak bir şekilde sağ el parmaklarının sağ mest, sol el parmaklarının sol mest üzerine yatırılıp ve parmakların araları açık bir şekilde mestin ucundan ayak bileğine doğru çekilmek suretiyle yapılması sünnete uygun olanıdır. Mesh süresi abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Meselâ öğle namazı vakti şartlarına uygun olarak mest giyilmiş ve abdest ikindi vakti bozulmuş ise müddet ikindiden itibaren başlar. Soğuktan ayağının donacağından korkan kimse mesh süresi dolsa bile meshetmeye devam eder. Abdestli iken mesh süresi dolan kişinin mestlerini çıkarıp sadece ayaklarını yıkaması yeterli olup yeniden abdest alma şartı yoktur. Mukîm iken mesh müddeti tamamlanmadan sefere çıkan kişi sefer süresi tabi olur. Seferde olan kişi bir gün bir gecelik süresi doldurur ve mukîm olursa mesh süresi dolmuştur. Mesh süresi dolduktan sonra yolculuğa çıkan kişi mestlerini çıkarır ve abdest alarak mestlerini yeniden giyer (es-Serahsî, a.g.e., I, 98-99,103-104; el-Kâsânî, a.g.e., I, 8-9; İbnü'l-Hümam, a.g.e., 130-131; el-Fetâvâ'l-Hindiyye, I, 33-34, 36; Molla Hüsrev, Dürerü'l-Hukkâm, İstanbul 1979, I, 35; Tahtâvî, a.g.e., s. 105).

Meshi Bozan Şeyler;

Abdesti bozan her şey meshi de bozar. Bu yüzden, süre henüz bitmemiş ise, yeniden alınacak abdestte mestlere veya sargılara yeniden mesh yapılır.

Aşağıdaki durumlardan dolayı da mesh bozulur:

1. Mesh süresinin dolması. Süre dolduğunda abdest yoksa mestler çıkarılıp yeni bir abdestle giyilir. Eğer kişi abdestli olduğu halde mesh süresi dolmuş ise sadece ayaklarını yıkar ve mestleri giyer.

2. Mestlerin birisinin veya ikisinin ayaktan çıkması. Birisi çıktığında diğerini de çıkarıp abdest almak veya abdestli ise ayakları yıkayıp tekrar giymek gerekir. Ayağın mestin koncuna kadar çıkması tamamen çıkması demektir.

3. Mest içinde ayaklardan birine çoğu ıslanacak şekilde su isabet etmiş olması.

4. Guslü gerektiren cünüplük ve hayız, nifas hali.

5. Ayak parmaklarının en küçüğü itibariyle 3 parmak sığacak kadar yırtığın meydana gelmesi (el-Kâsânî, a.g.e., I, 12-13; İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I, 134-135; Molla Hüsrev, a.g.e., I, 37; Tahtâvî, a.g.e., s. 105-107; el-Fetâvâ'l-Hindiyye, I, 34-35).

Kaynak: www.sorularlaislamiyet.com / İslam Ansiklopedisi / Prof. Dr. Saffet Köse

İçerik yayınları